Skip to content

Politikerne er klare for å prioritere solkraft

Solenergikonferansen 2022 ble nylig avviklet, under navnet «La sola bygge landet». – Nå peker vi fremover, og sol blir en stor del av energimiksen i Norge, uttalte AP-politiker Stein Erik Lauvås.  
 
Konferansen fant sted i Ingeniørenes Hus i hovedstaden, der over 150 deltakere fra solbransjen, forskning, forvaltning og politikere var samlet for å diskutere, lære og danne nettverk innen solenergifeltet.
 
Viktig budskap
Klimaendringer, høye strømpriser og økt fokus på energisikkerhet har det siste året gjort at solenergi blir en stadig viktigere del av energimiksen, både i Norge og i Europa. Behovet for ren energi, og potensialet innen sysselsetting og verdiskaping er enormt.
Følgelig er det nå mange som ønsker å produsere solenergi i Norge – både for privat bruk og ikke minst næring. Mange opplever imidlertid at de blir hindret av reguleringer. Dette var temaet under årets solenergikonferanse.
Blant de som stod på talerlista var statssekretær i OED, Amund Vik og Ingvild Grøtterud Birkeland fra RME. I tillegg snakket Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten, Trude Nysæter fra REC og Tor Christian Tuv fra Solenergi FUSen om hvordan solbransjen kan bidra til flere arbeidsplasser og billigere strøm.
 
Bred enighet
De sentrale politikerne som var tilstede var Stein Erik Lauvås (AP), Ola Elvestuen (V), Ingrid Liland (MDG), Lars Haltbrekken (SV) og Nikolai Astrup (H). Disse deltok i en engasjert og god debatt, der det ble klart at de alle nå ser det skrikende behovet for alternativ energi.
– Vi er alle enige om flere punkt når det kommer til solenergi, kommenterte Astrup, og henviste til energimeldingen.
– En må gjennomgå regelverket og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av solenergi, områdeutbygging og nabolagsstrøm. Det må komme krav om at nettselskapet skal registrere og rapportere hvor lang tid de bruker på å behandle enkle søknader om tilknytning til små solkraftanlegg. I dag går det for tregt. Det må stilles krav til regjeringen om å utvikle dagens plusskundeordning, slik at den også omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskompleks og næringsbygg iløpet av 2022, altså nå snart. En bør fjerne begrensingen for hvor mye solenergi som kan deles innen eget areal. Dette innen nasjonalbudsjettet for 2023. En må kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på landbruksareal, samtidig som landbruksproduksjonen opprettholdes. Og legge til rette for solcelleproduksjon på eksisterende infrastruktur på f.eks. parkeringsplasser – altså allerede rasert natur, uttalte han.
 
Elvestuen fra Venstre presiserte at de ønsker enda mer konkrete planer for hvordan en når målet for solenergi på 8twh innen 2030.
– Det er fint at vi er enige, men nå blir oppfølgingen veldig viktig. Vi må ha en klar plan for hvordan vi kommer dit vi skal. Vi må sette virkemiddelapparatet inn i forhold til målet, i stedet for å ta unna litt og litt av gangen. Her må de som kan, legge press på enkelte partier, uttalte han.
 
Trygge rammevilkår
Lauvås fra AP la ikke skjul på at en gjerne burde ha gjort mer før når det kommer til fornybar og alternativ energi, som solkraft.
– Det kom en energimelding i fjor, men da situasjonen ble som den ble, måtte en tilleggsmelding til. Vi ser hvordan energisituasjonen i Europa og Norge er og blir, og er opptatt av å peke fremover. Vi må fokusere på hvordan Norge skal møte energiutfordringen, og vi burde nok gjort dette før, sa han, og trakk frem hvor positivt det er at det i alle fall nå er tverrpolitisk enighet rundt viktigheten. Lauvås presiserte hvor viktig det er å legge til rette om en skal kunne oppnå det enorme potensialet som er innen solenergi.
– Sol en stor del av energimiksen i Norge. Når man skal investere i dette, så må man være trygg på at rammevilkårene er stabile over tid. Ellers vil ikke folk investere i denne typen teknologi, fastslo han.
 
Solenergikonferansen fant sted rett før den nye energimeldingen.
En kan høre hele politikerdebatten og mer fra konferansen her:
https://partner.europower.no/podcast

Andre artikler