Skip to content

Endra går spennende fremtid i møte – Solkraft kan komme på nivå med norsk vannkraft!

Nedlagte steinbrudd og gamle deponier… Areal som allerede har tjent sitt formål kan bli med å løse energiutfordringen i fremtiden. En fersk rapport viser at solkraft kan komme helt på nivå med norsk vannkraft.

Alt ligger til rette for at solkraft kan være sterkt bidragsyter når det økende energibehovet skal dekkes i fremtiden. Dette viser den ferske rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport», som Multiconsult har utarbeidet for Solenergiklyngen.

Mange fordeler
Om en benytter seg av hele potensialet, så kan solkraft på bygg erstatte en årlig kraftproduksjon på omlag 66 TWh, noe som tilsvarer halvparten av det vannkraften dekker i dag. Om en tar med de «grå arealene», som Endra har som mål å utnytte, som jordbruksarealer, nedlagte steinbrudd, deponier og parkeringsplasser, så kan solkraftanleggene bidra med hele199 TWh i året. Ser en på vannkraft så dekker den 138 TWh i året.
– Det ligger et enormt potensial i solkraft. Anleggene tar ikke en meter urørt natur, de lager ikke støy, og er ikke visuelt forurensende. Energien produseres der den brukes, og reduserer nettap av energi som ellers må fraktes over store avstander, uttaler daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen på deres nettsider.

Står på anleggene
Er det noe en er opptatt av i dag så er det strømpriser. Samtidig som prisene er høye, øker behovet i stor fart. Vi er altså inne i en rivende utvikling og skal en kunne møte etterspørselen, særlig når det kommer til næring og utvikling, så må en tenke alternativt. Siste tiden har solkraftsatsingen fått fart på seg, og potensialet viser seg å være enormt.
– Elektrifiseringen gjør at vi vil trenge langt mer kraftproduksjon i årene fremover, og solenergi er med på den viktige endringen til bærekraftig strømproduksjon. Å utnytte solkraften er rimeligste måten å nå fremtidens energibehov på, uttaler Endra-sjef, Kristian Gautesen.
Ifølge Multiconsult sin rapport er potensialet for solstrømproduksjon faktisk langt større enn den energimengden vi bruker i dag.
– Det er derfor bare snakk om hvordan vi kan bygge ut nok anlegg for å fange den kraften vi trenger, sier Kopstad Berentsen.

Miljøfokus og grå areal
Rapporten viser altså at det er størst potensiale for solcelle-etablering på grå arealer, med 133 TWh, og på tak/bygg er potensialet 66 TWh. I dag bygges det stadig flere solcelleanlegg på nærings- og industritak i megawatt-klassen.
Endra har allerede signert en intensjonsavtale med Haugaland Næringspark. Det nyetablerte selskapet er klar for å ta et steg inn i det grønne skiftet, og vil som sagt fokusere på såkalte «grå» areal.
Med grå arealer menes områder som allerede er tatt i bruk som industriarealer eller som kan utnyttes på en ny og bærekraftig måte. Det kan for eksempel være nedlagte steinbrudd og søppeldeponier, eller store takarealer. I tillegg ser en at det i stadig større grad er gunstige vekselvirkninger mellom landbruk og solproduksjon.
– For å få best mulig effekt er den ideelle størrelsen på anleggene fra rundt 30 mål og oppover, forklarer Gautesen.

Andre artikler