Skip to content

Solparker: – Tiden og mulighetene er her!

Deponianlegg, næringsparker, jordbruk og beiter. Det finnes mange gunstige plasseringer for solparker. Med solenergi kan en raskt og enkelt bygge ut ny kraft – uten konflikter og angrep på naturen.

Deponianlegg, næringsparker, jordbruk og beiter. Det finnes mange gunstige plasseringer for solparker. Med solenergi kan en raskt og enkelt bygge ut ny kraft – uten konflikter og angrep på naturen.

Endra er medlem av foreningen Solenergiklyngen, der de sammen med over hundre andre partnerne, skal jobbe sammen for økt vekst innen solenergi og energisystemer.
«Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergiløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem for innovasjon og kommersialisering. Hovedmålet er å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse», oppsummerer Solenergiklyngen.

Solparker
Når det kommer til Solparker, bidrar Solenergiklyngen mest med posisjonering og rammebetingelser. De påpeker at det stadig er behov for mer kompetanse om hvordan storskala solkraft i verden kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.
– Det er behov for nye ordninger for eksportfinansiering for å redusere risiko, fordi solparker bygges som oftest i land og på steder med politisk og finansiell risiko.
I Norge har solkraftutbyggingen stort skjedd på tak og fasader på norske bygg, og slik tror også Solenergiklyngen det kommer til å fortsette.
Basert på «Kilde til Veikart og Multiconsult», har en regnet seg frem til at det er et teoretisk potensiale for utbygging mellom 30 og 50 TWT.

Gode argumenter
«Med stadig nye planer om elektrifisering, så vil Norge i fremtiden ha et energiunderskudd allerede i 2030 om vi ikke bygger ut mer kraft. Solenergi er den enkleste og raskeste metoden for å bygge ut ny kraft, og dessuten gir solkraft minst konflikt og naturinngripen», argumenterer Solenergiklyngen.
Endra er blant medlemmene som har planer om å bygge solparker i nær fremtid. Solkraft har blitt mye rimeligere, solparker er lønnsomme og kan bygges ut uten subsidier.

Plasseringsalternativ
Når det kommer til plasseringen av solparkene, så er det mange gunstige løsninger i Norge. Det kan være i næringsparker der en har stort behov for strøm, på avfallsanlegg eller jordbruk. Bakkemontert solkraft kan enkelt kombineres med matvareproduksjon eller beite for dyr, og slik sett være en gunstig løsning for både grunneiere og bønder. Dyrene kan lett beite under de bakkemonterte anleggene som står på søyler og også søke skygge. En annen fordel er at solparkene gjerdes inn, holder rovdyr ute og er jevnlig under tilsyn.
For å unngå konflikter, må alle som søker NVE om å bygge solparker gjennom en grundig prosess med dialog og forankring hos grunneier og kommune. Det gjøres følgelig en risikovurdering for å unngå arealkonflikter.

Andre artikler